Retningslinjer for miljøpolitikk

Innledning

Etm4u sitt miljøarbeid er en integrert del av forretningsvirksomheten og vi ønsker det samme fra våre leverandørkjeder.  Formålet med retningslinjene for miljøpolitikk er å beskrive Etm4u sitt arbeid med miljøsaker og bedriftens påvirkning på miljøet.

Prinsipper  

Etm4u sin miljøpolitikk viser at vi uttrykker et ønske om å ta vår del av ansvaret ved å ta hensyn til miljøet og bidra til en bærekraftig utvikling. Miljøarbeidet skal utføres innenfor rammene til bedriftens forretningskonsept og skal integreres i driften av virksomheten. Gjennom et høyt nivå av kompetanse blant de ansatte og ved å stadig utvikle bedriftens kunnskap om miljøpåvirkning, kan vi få et helhetlig syn på miljøproblemene. Det velges leverandører, produkter og tjenester som har minst påvirkning på miljøet så lenge dette er teknisk mulig, økonomisk rimelig og miljømessig berettiget. En holdning der sirkulering og økonomisering med naturressurser vil være et viktig grunnlag for Etm4u sin forretningsvirksomhet. Ved å bruke effektive transportløsninger og produkter og tjenester av høy kvalitet bidrar vi til å redusere mengden ressurser og energi som vi bruker. Ved å oppfylle eller overgå kravene i miljølover og -bestemmelser vil Etm4u stimulere hvert ledd i sin kjede ved å gjøre stadige forbedringer for å forhindre og redusere forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet.

Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.

Organisasjon og fordeling av ansvar

Hovedansvaret for miljøarbeidet ligger på ledelsen i Etm4u. Samtidig har hver enkelt ansatt sitt individuelle ansvar for at miljøarbeidet gjennomføres på best mulig måte. Alle ansatte i Etm4u er ansvarlig for å holde seg oppdatert på den sist reviderte policyen.

Krav til forhold i leverandørkjeden

Etm4u’ retningslinjer for miljøpolitikk  er basert på utdrag fra internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimums standarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

ILO - international Labour Organization

Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

 Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

 Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Miljø

 Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.